fbpx

Provozní řád stáje

PROVOZNÍ ŘÁD JEZDECKÉHO AREÁLU JEZDECKÉ ŠKOLY WILD
A
PODMÍNKY ČLENSTVÍ V JEZDECKÉM KLUBU (PONY školka)

· Všeobecné pokyny k pohybu v jezdeckém areálu

 • Návštěvníci jezdeckého areálu Jezdecké školy Wild (dále jen „jezdecký areál“ či „areál„) provozovaného společností Agriserv s.r.o., IČO: 075 18 064, se sídlem Trněný Újezd 1, Mořina (dále jen „provozovatel„) jsou před vstupem do areálu povinni se seznámit s tímto provozním řádem a dodržovat zásady jím stanovené.
 • Jezdecký areál je přístupný pouze členům jezdeckého klubu, vlastníkům ustájených koní, personálu jezdeckého areálu (dále jen „personál„) a dalším osobám po předchozím souhlasu personálu jezdeckého areálu.
 • Přístup do jezdeckého areálu je možný pouze během provozní doby jezdeckého areálu, která je stanovena takto:

Po – Ne 8:00 – 19:00

 • Dětem mladším 12 let není dovoleno se po areálu pohybovat samostatně, po celou dobu jejich přítomnosti musí být doprovázeny osobou starší 18 let či osobou pověřenou provozovatelem.
 • Vstup do jezdeckého areálu se psy je možný pouze na vodítku a s košíkem či jinak po ústní domluvě s provozovatelem.
 • Je zakázáno jezdecký areál jakýmkoli způsobem znečišťovat (odhazováním odpadků mimo k tomu určená místa atd.). Každý je povinen po sobě uklidit jím použité věci na určená místa a odstranit jakékoli jím způsobené znečištění areálu.
 • Přístup do oblasti stájí je možný pouze po předchozím souhlasu personálu či vlastníka koně. Bez souhlasu personálu či vlastníka koně není dovoleno se ke koním přibližovat, dotýkat se jich či je krmit.
 • Vstup do provozních prostor areálu, které bezprostředně nesouvisí s ustájením koní, pohybem koní nebo péčí o koně, je zakázán.
 • Návštěvníci jezdeckého areálu jsou povinni si náležitě zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení, poškození či ztrátě. Provozovatel neručí za věci odložené v autech na parkovišti areálu.

· Bezpečnostní pokyny

 • V celém jezdeckém areálu, kromě míst k tomu přímo určených, platí přísný zákaz kouření a jiné disponování s otevřeným ohněm.
 • Osoby pohybující se v jezdeckém areálu jsou povinny dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.
 • Bez předchozího souhlasu provozovatele je zakázáno do areálu vjíždět s motorovými vozidly.
 • V případě úrazu má každý povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit přítomnému personálu a v případě potřeby přivolat lékaře či veterináře.
 • V případě vzniku požáru má každý povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit přítomnému personálu či Hasičskému záchrannému sboru České republiky a v rámci svých možností učinit vše potřebné k zamezení šíření požáru.

· Členství v jezdeckém klubu

 • Členem jezdeckého klubu se osoba stává podáním přihlášky na předepsaném tiskopisu a uhrazením jezdecké permanentky.
 • Permanentku si lze opakovaně dobíjet příslušnou částkou dle Ceníku zveřejněného na webové stránce provozovatele: Ceník – Jezdecká škola Wild (jezdeckaskolawild.cz) zahrnujících dalších 10 lekcí.
 • Lekce se konají pravidelně dle individuálního předem stanoveného rozpisu. Členové jsou povinni uplatnit lekce zakoupené v rámci permanentky do 12 týdnů od data jejího zakoupení, jinak tyto lekce propadají.
 • Pokud se člen lekce nezúčastní, musí toto provozovateli oznámit formou sms na tel. číslo 727832266 nejpozději 24 hodin před konáním lekce. V případě, že se člen lekce nezúčastní bez řádné omluvy dle předchozí věty, nebo se omluví v termínu kratším než je výše uvedeno, lekce propadá (včetně její uhrazené ceny) bez nároku na náhradu. Člen má právo nahradit si 2 řádně omluvené lekce, avšak nahrazování nesmí přesáhnout celkovou délku platnosti permanentky.
 • Pokud se člen rozhodne předčasně ukončit docházku bez závažného důvodu (např. zdravotní neschopnost), neprochozené lekce mu propadají bez nároku na vrácení peněz.
 • V případě, že se člen nepřihlásí na žádnou lekci po dobu 6 měsíců bez podstatného důvodu, smluvní vztah mezi členem a provozovatelem areálu zaniká a nevyčerpané lekce bez nároku na náhradu propadají. Ustanovení přechozí věty platí i v případě, že člen neprodlouží své členství zakoupením dalších lekcí po jejich vyčerpání ve stejné době.

· Jezdecký výcvik a jízda na koni

 • Jezdecký výcvik se poskytuje pouze členům jezdeckého klubu v rámci předplacených lekcí, jak je popsáno výše.
 • Jezdecký výcvik je možný pouze pod vedením trenéra či jím pověřené osoby. Využití vlastního trenéra v jezdeckém areálu je zakázáno.
 • Jezdci musí být k jízdě na koni vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Povinností je mít jezdeckou přilbu, jezdecké boty (případně chapsy a pevnou obuv) a bezpečnostní jezdeckou vestu. Dále je žádoucí si obléci jezdecké kalhoty, kožené jezdecké rukavice a svršek s dlouhým rukávem. Je důrazně nedoporučeno mít na sobě při jízdě jakékoli doplňky (řetízky, prstýnky, hodinky atd.).
 • Před zahájením jezdeckého výcviku jsou trenér a jezdci povinni zkontrolovat, zda je kůň k jízdě náležitě vystrojen.
 • Pří jízdě na koni dbá jezdec veškerých pokynů trenéra či jím pověřené osoby.
 • Jízda na koni po požití alkoholu, drog, či jiných psychotropních nebo omamných látek je přísně zakázána. Při jízdě je zakázáno telefonovat či jíst..
 • Jízda na koni je provozována na vlastní nebezpečí jezdců či jejich zákonných zástupců. Jezdci či jejich zákonní zástupci jsou informování o možných rizicích a podpisem prohlášení stvrdí, že jsou si jich vědomi.
 • Jezdci nejsou provozovatelem pojištěni proti úrazu či jiné újmě na zdraví a majetku. Jezdcům se doporučuje si sjednat vlastní úrazové pojištění.
 • Při jízdě na koni, péči o koně či pohybování se kolem koně je nutné dodržovat Zásady péče o koně, které jsou přílohou č. 1 tohoto Provozního řádu a jsou jeho nedílnou součástí.
 • Je přísně zakázáno se ke koni chovat jakkoli hrubě či neohleduplně. V případě takového jednání si provozovatel vyhrazuje právo jezdce vyloučit z lekce bez nároku na náhradní lekci.

· Příležitostná jízda na koni

 • Provozovatel jezdeckého areálu nabízí možnost příležitostné jízdy na koni (Individuální jezdecká lekce, povození na poníkovi či permanentka na 10x povození na poníkovi, komunikace s koněm, práce ze země či permanentka na 10x komunikace s koněm) po dobu 20-30 minut proti úhradě částky uvedené v Ceníku zveřejněném na webové stránce provozovatele: Ceník – Jezdecká škola Wild (jezdeckaskolawild.cz)
 • Příležitostná jízda na koni je poskytována nečlenům jezdeckého klubu po podpisu prohlášení dle ustanovení 4.7 tohoto provozního řádu.
 • Na příležitostnou jízdu na koni se přiměřeně užijí ustanovení čl. 1, 2 a 4 tohoto provozního řádu.

· Závěrečná ustanovení

 • V případě porušení tohoto provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat návštěvníka či člena z jezdeckého areálu či v případě závažného porušení tohoto provozního řádu vyloučit člena z jezdeckého klubu bez nároku na vrácení úhrady členského příspěvku.
 • Členství lze ukončit i na žádost člena či jeho zákonného zástupce.

PŘÍLOHA č. 1: ZÁKLADNÍ ZÁSADY PÉČE O KONĚ

 • Ke koni přistupujeme pouze v přítomnosti a se souhlasem trenéra, vlastníka koně či personálu.
 • V okolí koně se chováme klidně a koně nijak neplašíme.
 • Je zakázáno se ke koni přibližovat se psem.
 • Ke koni přistupujeme zásadně zepředu, pokud možno z levé strany. Nejprve koně hlasitě oslovíme, až následně se ho dotýkáme.
 • Čištění či sedlání koně se provádí na k tomu určeném místě. Kůň bude uvázán na ohlávce.